Storno podmínky

Zrušení rezervace ze strany hosta

(Ne)vinná kavárna, se sídlem Náměstí 208/18, Mikulov 692 01, IČO: 72388790 vyhlašuje tyto storno podmínky:

Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 2 týdny před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně e-mailem.

Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:

• méně než 14 dní před příjezdem 100% z celkové ceny ubytování

1. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace hosta, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

2. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.

3. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

4. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy ubytovatel ji vrátí převodním příkazem, a to do 30 ti dnů od vystavení dobropisu po dohodě s objednavatelem.

5. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, vrací klientovi zpět částku převyšující storno.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. května 2020.

2. Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis).

cisibim cisibim cisibim dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir binis virin eşşek siteleri dinimi binisi virin sitilir porn porn deneme bonusu deneme bonusu veren siteler